s.

rocky mountain.

s.

Քարեղէն լեառն. ապառաժ.

Առ որս հոսի իռիս (գետ) ընդ միջոցն քարալերանց։ Սկիզբն եղենոս պոնտոսի ի միջոցս քարալերանց դադարեալ. (Ճ. ՟Բ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քարալեառնակ

Voir tout