adj.

floor.

Նոյն է իրօք եւ ձայնիւ ընդ Չորք, չորս. պ. չար, ջիհար, ճահար. լտ. քուաթուօռ. quatuor τέσσαρες, -ρα . ռմկ. չորս. տէօրթ.

Ի միումն եւ յերկուս եւ ի քառումն։ Քառքն մի ըստ միոջէ։ Բաղկանայ ի քառաց, ի քառաց, ի միակաց կրկնակաց. (եւ այլն. Փիլ.։)

Ըստ քառից սեռից որակութեանց. (Արծր. ՟Ա. 1։)

Իսկ ի քառիցս ոմն, եւ այլն։ Ի սահմանելի քառից տարերաց զգայականաց։ Ի գրութենէ խառնութեան քառից յեղանակեալ տարերաց. (Նար. ՟Ձ՟Զ. Նար. խչ. եւ Նար. կուս.։)

Եւ զգալի տարերց քառից՝ հակառակաց միաբանից։ Ծաղկանց քառիւք ընդ սոյն խառնութեամբ նշանակեցեր։ Ի քառեացս բնութեանց մեզ բաղկանալ. (Ժմ.։ Գանձ.։ Մագ. ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թոքառաջք

Կիսաքառորդ

Մակքառակ

Մաքառ, ի

Մաքառեցուցանեմ, ուցի

Մաքառիմ, եցայ

Մաքառող

Մաքառումն, ման

Նախաքառորդ, ի

Քաղաքառու, աց

Քառաբաժ

Քառաբաշխ

Քառագիր

Քառագլուխ

Քառադէմ, դիմի, աց

Քառադիմակ, ի, աց

Քառադիմի, մւոյ, եաց

Քառաթեւ, ի

Քառաթեւեալ

Քառաթեւեան

Voir tout