s. ast.

quadrature;

chem.

quartation.

cf. ՉՈՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ.

Փոխանակ սրբոյ երրորդութեանն քառորդութիւն անվայելուչ տարօրինապէս խորհեցան. (Սանահն.։ եւ Ոսկիփոր. Իբր յԱթանասէ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քառորդութիւն քառորդութիւնք
accusatif քառորդութիւն քառորդութիւնս
génitif քառորդութեան քառորդութեանց
locatif քառորդութեան քառորդութիւնս
datif քառորդութեան քառորդութեանց
ablatif քառորդութենէ քառորդութեանց
instrumental քառորդութեամբ քառորդութեամբք