s.

Charon (the ferryman of the Styx).

s.

յն. խա՛ռօն. χάρων charon. Առասպելեալ նաւավար դժոխոց՝ որ ասի մակուկաւ անցուցանել զոգիս յափն կոյս երից գետոց սանգարամետաց.

Տաճարն քառովնի եւ իռեայ՝ ծաղկերանդքն եւ աստեղանկարք. (Անան. եկեղ։)