adj. s.

four;

mus.

fourth.

adj. s.

τέρας quaternio, quaternarius. Քառ. չորք. եւ Թիւն չորրորդ.

չ գործեցին ըզքոյն կրկին, քառեակ՝ զերկուս, տասն ըզհնգին։ Ո՛վ քառեակ մանեկաւ նշուլափայլ մաքուր ուլանցն յեռմամբ. (Յիսուս որդի.։ Նար. կուս.։)

Ի թիւնս քառեակն պատուեալ է։ Զքառեակն պատուեցին. Իսկ քառեակն ի զչորից տարերց մեզ գոյանալ (Փիլ. իմաստն.։ Մագ. ՟Է։)