adj.

quadruped, four-footed, four-legged.

(ի Քառ, եւ Աք. թ. այաք) cf. ՔԱՌՈՏԱՆԻ. ... τετρασκελής quadrupes, quatuor crura habens.

Հա՛րկ է զմարդն ոչ գոլքառաքեաց, որ է ճշմարիտ. հարկ է զմարդն գոլ քառաքեաց, որ է սուտ. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Վայրենի ամեհութիւն քառաքեաց երիվարաց. (Երզն. լս.։)

Ձի ըստ տեսակի՝ քառաքեաց, ըստ սեռի կենդանի. (Ոսկիփոր.։)

Ախտք ձիոյ նմանին, քանզի քառարքեաց է եւ ախտ իբր ձի. (Փիլ. այլաբ.։)

Սովատանջ առնել զքառաքեացն ձի. (Պիտառ.։)

Յաղթէ այնոցիկ՝ որք հեծեալ են յախտս քառաքեացս. (Վրդն. ծն.։)

Որ եւ նոյն հերանի իբր յերիվար ի քառաքեաց յախտս՝ ըստ օրինաց զնոսին կարգելով. (Վահր. յար. ըստ Եփր. թագ.։)