adj.

of four streams.

Other definitions containing this entry

Չորեքվտակեան

cf. Քառավտակ.


Voir tout

adj.

Որոյ են վտակք կամ առուք եւ հոսանք չորք.

Արբուցին տիեզերաց զքառավտակ աղբիւրն եդեմայ։ Արբուցանելզով քառավտակ բղխմամբ զընդ հանուր տիեզերս։ Գնացիւք գետոց քառավտակք ի յադինայ. (Շար.։ Տաղ.։)

Քանզի սերովբէն բոցեղէն սրովն՝ քառավտակ հոսէր զհուրն. (Տաղ քրիստոսատրոյ.։)