adj.

quadrisyllable.

adj.

ՔԱՌԱՎԱՆԿ կամ ՔԱՌԱՎԱՆԳ. Յօգեալ ի չորից վանկից կամ ի քառեակ փաղառութեանց.

Եռավանդ անունն, եւ կամ քառավանդն։ Երկավանդքն եւ եռավանդքն եւ քառավանդքն, եւ մի ըստ միոջէքն. (Երզն. քեր.։)