s.

forty days.

s.

Քառասուն աւուրք. քառասնօրեայ ժամանակ.

Ի սպառնալեացն եզաբէլին՝ փախեաւ պահօք քառասնօրին. (Յիսուս որդի.։)

Յառաջնում քառասնաւուծսն անդադար հոսանք արկածին եղեն. (Փիլ. լին. ՟Բ. 29։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քառասնօրեայ, րէից

Voir tout