adj.

four-edged.

Other definitions containing this entry

Քառասայր

cf. Քառասայրի.


Քառասայրեան

cf. Քառասայրի.


Voir tout

adj.

ՔԱՌԱՍԱՅՐ ՔԱՌԱՍԱՅՐԵԱՆ ՔԱՌԱՍԱՅՐԻ. Որոյ իցեն սայրք կամ բերանք չորք. որպէս տէդ, եւ սուսեր տիգաձեւ.

Խոցեալ զնա քառասայր սլաքաւ զօրեղ այս զինու։ Նար. (խչ.։)

Սուր քառասայրի։ Հրաշազէն քառասայրի. (Գանձ.։ Զքր. կթ. խչ.։)

Սուր աստուածամուխ ... քառասայրեան գոլով բերանաւ. (Նար. խչ.։)

Étymologie