adj.

ՔԱՌԱՍԱՅՐ ՔԱՌԱՍԱՅՐԵԱՆ ՔԱՌԱՍԱՅՐԻ. Որոյ իցեն սայրք կամ բերանք չորք. որպէս տէդ, եւ սուսեր տիգաձեւ.

Խոցեալ զնա քառասայր սլաքաւ զօրեղ այս զինու։ Նար. (խչ.։)

Սուր քառասայրի։ Հրաշազէն քառասայրի. (Գանձ.։ Զքր. կթ. խչ.։)

Սուր աստուածամուխ ... քառասայրեան գոլով բերանաւ. (Նար. խչ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քառասայրեան

Քառասայրի

Voir tout