adj.

four-lipped, four-pointed, four-ended.

adj.

Որոյ իցեն քառեակ շրթունք՝ եզերք՝ ծայրք՝ եղջիւրք.

Իսկ զդիմաց դրանդեացն գիրս՝ սքանչելի քանդակագործեալ քառաշուրթն զարմանազան, եւ այլն. (Նար. խչ.։)