adj.

of four cubits.

Other definitions containing this entry

Քառականգնեայ

cf. Քառականգուն.


Voir tout

adj.

ՔԱՌԱԿԱՆԳՆԵԱՅ ՔԱՌԱԿԱՆԳՈՒՆ. τετράπηχυς quatuor cubitorum. Որպէս թէ քառականգնեան. Չորեքկանգնեան. ունօղ զչափ չորից կանգնոց. չորս կանկուն.

Քառականգնեայ ունել հասակ եռակի մեծութեամբ. (Երզն. քեր.։)

Եռականգուն մեծութիւն ունել կամ քառականգուն. (Արիստ. ստորոգ.։)