adj.

noble, high born, illustrious.

adj.

γενναῖος . որդի քաջի. քաջատոհմիկ. ազնուական (իբր մականուն. (յն. զէննէ՛ոս. լտ. որդի գեննէոսի)

Տիմոթէոս, եւ ապողոնիոս քաջեան. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 2.)