adj.

very brave, valiant, doughty.

adj.

Յաւէտ քաջ. երեւելի քաջութեամբ. արի. արիական. յաղթական.

Քաջաւետ առաքինութեամբ պսակեալ յարքայութեանն. (Յճխ. ՟Զ։)