s. zool.

ibis.

s.

Ազգ արադլի թխագոյն՝ յաճախեալ յեգիպտոս. օձակուլ. (յն. ի՛վիս. որ Ես. ՟Լ՟Դ. 11, դանի ի մեզ Ցին) cf. ՑԵԾ.

Հողամաղ, եւ քաջահաւ, եւ արագիլ։ Զարագիլ եւ զփոր, եւ զհողամաղ, եւ զհողամաղ եւ զքաջահաւ. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 17։ Դտ. ՟Ժ՟Դ. 16։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաջահաւատ

Քաջահաւատութիւն, ութեան

Voir tout