adj.

well-eared;
fertile in grain.

adj.

εὕσταχης bonas et multas spicas ferens. Որոյ հասկն է ընտիր եւ ատոք, կամ ցորեանն առատ.

Եւ զսոցա զսերմն քաջահասկ բերողաց։ Քաջախոտ եւ քաջահասկ է երկիրն. (Փիլ. ստէպ։)

Զնիւղոս պատուեն թշնամանօք՝ զպտղատուն, որպէս գովեն նոքա, եւ զքաջահասկն չափելով զբարեբաստութիւնն կանգնովք. (Ածաբ. յայտն.։)