adj.

very robust, vigorous, valorous;
cf. Քաջաձիգ.

adj.

εὑσθενής viribus pollens, fortissimus, validus. Քաջ ի կորովութեան. քաջ եւ կորովի. զօրաւոր. հզօրեղ. քաջազօր. Իբրեւ արս երեքհարիւր քաջակորովս։ Քաջակորով աղեղնաւորքն տայոց։ Քաջակորով հեծելօք. (Յհ. կթ.։ Ասող. ՟Գ. 40։) Ուռպեշ։

Միւս քաջակորովն գոչէ, եթէ չեմք անտեղեակ խորհրդոց նորա. (Տօնակ.։)

Բասիլիոս ծերունին՝ քաջակորովն ի խօսս. (Ասող. ՟Գ. 7։)

Քաջակորով գիտութեամբ նայեցեալ։ Քաջակորով հաւատով, եւ ամենայորդոր փութով. (Արծր. ՟Գ. 7։ Անան. եկեղ։)