adj.

enjoying a vigorous old age.

s.

εὕγηρος, καλόγηρος bonus, aut felix, seu nimis senex. Բարի ծեր. ծերունի. երէց. ալեւոր.

Բարի ծերութեամբն՝ օրինաց եւ կարծեաց է պատմութիւն օգտակար, ըստ որում քաջածեր առաքինին ել ասի. (Փիլ. լին. ՟Դ. 152։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաջածերութիւն, ութեան

Voir tout