s.

opportunity;
քաջադիպութեամբ, opportunely, at the proper time.

s.

εὑτυχία prosperitas. եւ մ. εὑτυχῶς feliciter, apte. Քաջ դիպողութիւն-Բարեյարմարութեան. վայելուչթիւն.

Թերեւս արդեօք եւ զգեստուս իմոյ զխոշորութիւն սագասանես, եւ զերեսացս գրութիւն, որ ոչ քաջադիպութեամբ է։ Պէտք՝ են բացայիշատակք համառօտ՝ քաջադիպութեամբ ի դէմս ինչ վերաբերեալ. (Առ որս. ՟Ը։ Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաջադիպութիւն քաջադիպութիւնք
accusatif քաջադիպութիւն քաջադիպութիւնս
génitif քաջադիպութեան քաջադիպութեանց
locatif քաջադիպութեան քաջադիպութիւնս
datif քաջադիպութեան քաջադիպութեանց
ablatif քաջադիպութենէ քաջադիպութեանց
instrumental քաջադիպութեամբ քաջադիպութեամբք