s.

Արմատ Քանդելոյ եւՔանդակելոյ. որպէս եւ պ. քէնտէն ՝ է փորել. Վարիորպէս Քանդակ. փորուածք.

Ուսումն մանկութեան քանդ է ի քարի, իսկ ուսումն ծերութեան՝ գիր է ի պտղի. (Ոսկ. եփես. ՟Ի՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմաքանդակ

Բարձրաքանդակ

Խորաքանդակ

Ոսկեքանդակ

Պտղաքանդ

Պտղաքանդակ

Քանդակ, աց

Քանդակագործ, աց

Քանդակագործի, ծւոյ, ծեաց

Քանդակագործութիւն, ութեան

Քանդակածոյ, ից

Քանդակեմ, եցի

Քանդակիչ

Քանդեմ, եցի

Քանդիչ

Քանդուած, ոց

Քանդուկ, դկի, դկաց

Քանդումն, ման

Voir tout