s.

sculpture;
chiselling;
sculptured or chased object;
sculptor, carver;
chaser;

adj.

sculptured, carved, chiselled, notched.

adj. s.

γλυφή sculptura եւ λελαξευμένος . (որ եւ կոփածոյ, կռածոյ) insaxo incisus. Քանդակաւ գործեալ ինչ.

Սիւնս երկուս. եւ շրջանակս քանդակագործից սեանցն, երկուս երկուս վանդակապատս, ծածկել զերկոսին շրջանակսն քանդակագործացն՝ որ էին ի վերայ սեանցն։ Ծնօտս ուղկեանս քանդակագործ։ Եւ քանդակագործք ի վերայ նոցա. (՟Գ. Թագ. ՟Է. 11։ Եզեկ. խ. 43։ ՟Խ՟Ա. 25։)

Ընդ քանդակագործ տերեւոցն անօսրութիւնն մացէ մեղմով արեւն։ Զիա՞րդ ծակոտեալ դրոշմեալ են իբրեւ զգործ քանդակագործի զարմանալի՝ տերեւովքն այդիք. (Վեցօր. ՟Ե.) (ուր իմաստն եւեթ տեսան ի յն)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քանդակագործի, ծւոյ, ծեաց

Քանդակագործութիւն, ութեան

Voir tout