s.

sculpture, carving, chiselling, chasing.

Other definitions containing this entry

Ճարտար, աց

artisan, mechanic, artificer, master;
ad. well, wisely, thoroughly, to the bottom;
— ի քանդակագործութիւն, excelling in sculpture;
— ի կեղծաւորել, adroit at dissembling, crafty;
— գիտել, to know perfectly, thoroughly.


Voir tout

s.

Քանդակեալ գործ. եւ Քանդակելն.

Զսողոմոնեան տաճարին զանազան քանդակագործութիւնս. (Կաղանկտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քանդակագործութիւն քանդակագործութիւնք
accusatif քանդակագործութիւն քանդակագործութիւնս
génitif քանդակագործութեան քանդակագործութեանց
locatif քանդակագործութեան քանդակագործութիւնս
datif քանդակագործութեան քանդակագործութեանց
ablatif քանդակագործութենէ քանդակագործութեանց
instrumental քանդակագործութեամբ քանդակագործութեամբք