s.

motion of the feet, step, pace, walk, gait.

s.

Քայլ. քայլափոխութիւն.

Յամենայն քայլափոխի քննէր զանձն իւր։ Ամենայն աշխատութիւնք՝ որ վասն Աստուծոյ իցեն, մինչեւ ի քայլափոխն, վարձատրութեամբ են յԱստուծոյ. (Վրք. հց. ՟Դ. ՟Ը։)

Տեսանէր զհրեշտակ Աստուծոյ, զի թուէր զքայլափոխ ոտից նորա։ Ամենայն քայլափոխի քո վարձս առցես. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քայլափոխեմ, եցի

Voir tout