vn.

cf. Քայլեմ.

չ.

ձ. ՔԱՅԼԱՓՈԽԵԼ եւ ՔԱՅԼԱՓՈԽԻԼ. Փոխել զքայլ. քայլել. կամ տեղափոխիլ ոտիւք.

Քան զայդ տեղիդ՝ յորում կասդ այլ մի՛ եւս քայլափոխեր։ Պա՛րտ է ոճով առնել զբաժանումն, ոչ գերազանցական աշտիճանաւ քայլոփոխել. (Սարգ. յկ. ՟Զ։ Անյաղթ պորփ.։)