np.

Ham.

Other definitions containing this entry

Մժղուկ, ղկի

gnat, mosquito;
midge, any small fly;
առաջնորդք կոյրք, որ զմժղուկս քամէք եւ զուղտս կլանէք, ye blind guides, who strain at a gnat and swallow a camel.


Մրուր, մրրոց

dregs, lees, remains, grounds, sediment, dross, faeces, residuum;
slime, mire, mud, ooze;
— գինւոյ, tartar;
cf. Գինեմրուր;
— իւղոյ, dregs, lees of oil;
— մաղձային, biliary calculus;
— միզական փամփշտի, stones in the bladder urinary calculi;
մաքրել զ—, to refine, to clarify, to purify;
— տալ, to cause great grief or pain, to cause to suffer;
to throw a slur or stigma on, to affront, to traduce, to slight, to revile, to injure;
cf. Քամեմ.


Սարկարան, աց

crater, cup, large goblet;
քամել զ—, to drink off, to quaff.


Քամակաբեկ

cf. Քամակակոտոր.


Քամահանս առնեմ

cf. Քամահեմ.


Քամահեմ, եցի

cf. Քամահեմ.


Քամեմ, եցի

to exhaust, to drain, to use up, to empty;
— զբաժակ, to swallow up, to drain, the cup;
— զբաժակ մինչեւ ցմրուր, to drink the cup to the dregs, to swallow the pill;
— զամենայն մրուրս դառնութեան, բաղդին, to drain or exhaust the rigours of fate;
յինքն —, to suck, to imbibe, to draw in;
արտասուք յաչաց նորա քամէին, he wept bitterly;
հողմով —, to winnow.


Քամուած

cf. Քամուք.


Voir tout

s.

Արմատ Քամելոյ, իբր Քամուած. կամ քամեալ ինչ.

Հանձանին քամն։ Ի քամ եւ ի յուշ (այսինքն յուշիկ) իջնի, չկտրտի. (Վստկ. ՟Ճ՟Լ՟Դ. ՟Յ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երեքամեայ

Երեքամեան

Երեքամսեայ

Երեքամսեան

Թերաքամ

Թերաքամեալ

Թքաման, ից

Կնքամայր, մօր

Կնքամայրութիւն, ութեան

Կնքամոմ, ոյ

Կորաքամակ

Շքամ, ացայ

Չորեքամեայ

Չորեքամսեայ

Չորեքամսեան

*Տքամ, ացի

Փաքամ, ացայ, ացի

Փրքամ, ացայ, ացի

Փքամ, ացի

Քաղաքամայր

Voir tout