va.

to sweeten, to render, sweet;

med.

to edulcorate;

fig.

to soften, to temper, to calm, to allay.

ն.

γλυκαίνω dulce reddo ἠδύνω suave reddo, delecto, laetifico եւ ἁναμέλω cano, celebro cantu. Տալ քաղցրանալ. քաղցր առնել. ախորժ ընծայել. զուարճացուցանել. մեղմել. քաղցրացնել, անուշցնել.

Ապաքէն ի նոյն քաղցրացուցեր ինձ եւ քեզ կերակուր։ Ոչ նուիրեցին տեառն գինի, եւ ոչ քաղցրացուցին նմա։ Ցանկութիւնք բարեպաշտաց քաղցրացուցանեն զոգիս։ Քաղցրացուցանէին (նուագելով) զօրհնութիւն. (Սղ. ՟Ժ՟Դ. 12։ Ովս. ՟Թ. 4։ Առակ. ՟Ժ՟Գ. 19։ Իմ. ՟Ժ՟Ը. 9։ յորմէ եւ Խոսր.։)

Քաղցրացուցանել մեզ զօրհնութիւն նորա. Խորիսխ՝ որ զկոկորդն քաղցրացուցանէ, է շնորհք աւետարանին. (Համամ առակ.։)

Նա է՝ որ քաղցրացուցանէ զդ առնութիւն չարին։ Քացախ եւ լեզի դառնութեան տարբեր վասն մեր, քաղցրացո զսիրտս ամենայն մարդոյ ի պաշտօն քո. (Յճխ. ՟Ժ՟Ա։ Ագաթ.։)

Համեղ մարմնովն քաղցրացոյց զճաշակացն զդառնութիւն. (Շար.։)

Մեղմով քաղցրացուցանել զխստութիւն իշխանին. (Եզնիկ.։)

Լեզու ունիս, որով հոգեւորական հացն նմա քաղցրացուցանես։ Զդառնութիւն ջուրցն քաղցրացոյց։ Քաղցրացոյց ճաշակօքն զհրեշտակս եւ զմարդիկ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ. ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քաղցրացուցանեմ
դու քաղցրացուցանես
նա քաղցրացուցանէ
մեք քաղցրացուցանեմք
դուք քաղցրացուցանէք
նոքա քաղցրացուցանեն
Imparfait
ես քաղցրացուցանեի
դու քաղցրացուցանեիր
նա քաղցրացուցանէր
մեք քաղցրացուցանեաք
դուք քաղցրացուցանեիք
նոքա քաղցրացուցանեին
Aoriste
ես քաղցրացուցի
դու քաղցրացուցեր
նա քաղցրացոյց
մեք քաղցրացուցաք
դուք քաղցրացուցէք
նոքա քաղցրացուցին
Subjonctif
Présent
ես քաղցրացուցանիցեմ
դու քաղցրացուցանիցես
նա քաղցրացուցանիցէ
մեք քաղցրացուցանիցեմք
դուք քաղցրացուցանիցէք
նոքա քաղցրացուցանիցեն
Aoriste
ես քաղցրացուցից
դու քաղցրացուսցես
նա քաղցրացուսցէ
մեք քաղցրացուսցուք
դուք քաղցրացուսցջիք
նոքա քաղցրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քաղցրացուցաներ
դուք մի՛ քաղցրացուցանէք
Impératif
դու քաղցրացո՛
դուք քաղցրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քաղցրացուցանիջիր
դուք քաղցրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քաղցրացուսջի՛ր
դուք քաղցրացուսջի՛ք