adj.

bearing or producing pleasant fruits.

adj.

Որ երել զպտուղ քաղցր. որոյ բերքն է քաղցր.

Ծառք քաղցրապտուղք եւ ախորժելիք։ Ի յեսսեան բուսոյ քաղցրապտուղ ծաղիկ. (Նար. առաք. եւ Նար. կուս.։)