vn.

to become or grow sweet, mild;

fig.

to soften down, to relent.

չ.

γλυκαίνομαι dulcesco ἠδύνομαι suave reddor ἠδύς , χρηστός γίνομαι dulcis, suavis fio. Փոխել ի քաղցրութիւն. քաղցր եւ հեշտալի լինել կամ երեւիլ. հանճոյ կամ ախորժելի գտանիլ. քաղցըրնալ, անուշնալ. իրօք կամ նմանութեամբ.

Դառն էր, եւ քաղցրացաւ ջուրն։ Քուն իմ քաղցրացաւ ինձ։ Քաղցրացաւ առն հաց ստութեան։ Քաղցրացան նմա խիճք հեղեղատի։ Աստուծոյ մերոյ քաղցրասցի, կամ քաղցր եղիցի օրհնութիւն։ Եթէ քաղցրասցի ի բերան նորա չարութիւն.եւ այլն։

Ոչ քաղցրանայր նմա քուն գիշերոյ։ Լսողացն դիւրնկալ քաղցրասցի պատմութիւնն. (Արծր. ՟Ա. 10։ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 35։)

Քաղցրասցին քեզ Քրիստոս գոհութիւնք երկիւղածաց անուան քո. (Ժմ.։)

ՔԱՂՑՐԱՆԱԼ. Քաղցրութեամբ համակել, եւ Հեզանալ. քաղցր հայել. հաշտ ակամբ նայել. ախորժել. հաճիլ. զուարճանալ.

Կեր խորիսխ, զի քաղցրասցի կոկորդ քո. (Առակ. ՟Ի՟Դ. 15։)

Քաղցրացեալք եղիցին բնակիչք երկրի, անմեղք մնասցեն ի նմա. (Առակ. ՟Բ. 20։)

Մինչեւ Աստուած քաղցրասցի դարձուցանել ի կարգ։ Քաղցրացար, եւ բժշկեցեր զվէրս իմ. (Խոր . ՟Գ. 65։ Ճ. ՟Ա.։)

Զմահացու կերակուրն փոխանակ օգտակարին ջամբեալ՝ քաղցրանան։ Դնէ առաջի ազգ մի կերակրոյ. քաղցրանաս ի նոյն առաւել՝ քան ի սոսկ հացն։ Ունկանն յերաժշտական ձայնսն քաղցրանալ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ։ Լմբ. սղ. եւ Լմբ. ժղ.։)

Քեւ քաղցրանան ամպք ի վերուստ եւ ցօղանան. (Սիւն. տաղ խաչի.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես քաղցրանամ
դու քաղցրանաս
նա քաղցրանայ
մեք քաղցրանամք
դուք քաղցրանայք
նոքա քաղցրանան
Imparfait
ես քաղցրանայի
դու քաղցրանայիր
նա քաղցրանայր
մեք քաղցրանայաք
դուք քաղցրանայիք
նոքա քաղցրանային
Aoriste
ես քաղցրացայ
դու քաղցրացար
նա քաղցրացաւ
մեք քաղցրացաք
դուք քաղցրացայք
նոքա քաղցրացան
Subjonctif
Présent
ես քաղցրանայցեմ
դու քաղցրանայցես
նա քաղցրանայցէ
մեք քաղցրանայցեմք
դուք քաղցրանայցէք
նոքա քաղցրանայցեն
Aoriste
ես քաղցրացայց
դու քաղցրասցիս
նա քաղցրասցի
մեք քաղցրասցուք
դուք քաղցրասջիք
նոքա քաղցրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քաղցրանար
դուք մի՛ քաղցրանայք
Impératif
դու քաղցրացի՛ր
դուք քաղցրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու քաղցրասջի՛ր
դուք քաղցրասջի՛ք