s.

savouriness, relish.

s.

Քաղցրահամն գոլ. համեղութիւն. բարեհամութիւն.

Քաղցրահամութիւն երկնային հացին։ Այգի տեառն պտղազարդեալ քաղցրահամութեամբ։ Յիւրեանց ջրոյ քաղցրահամութենէ զովացուցանել. (Շ. ՟ա. պ. ՟Ի՟Ա։ Ոսկիփոր.։ Գր. տղ. թղթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաղցրահամութիւն քաղցրահամութիւնք
accusatif քաղցրահամութիւն քաղցրահամութիւնս
génitif քաղցրահամութեան քաղցրահամութեանց
locatif քաղցրահամութեան քաղցրահամութիւնս
datif քաղցրահամութեան քաղցրահամութեանց
ablatif քաղցրահամութենէ քաղցրահամութեանց
instrumental քաղցրահամութեամբ քաղցրահամութեամբք