adj.

sweet, demure, affable, obliging, complaisant, kind.

adj.

Քաղցր եւ համրոյր. անոյշ. ախորժ. բուրիչ քաղցրութեան.

Ուստի բղխեն զքաղցրահամբոյ սէրն. (Ճ. ՟Բ.։)

Ի ձեռն իմաստակիր եւ քաղցրահամբոյր խօսից նուաճէր եւ յանգուցանէր յինքն զամենեցուն սիրտ. (Կաղանկտ.։)