va.

to cause hunger, to famish, to starve.

ն.

Տալ քաղցնուլ. սովեցուցանել. անօթի պահել՝ որ ուզենայ ուտել.

(Սովեալս պահելով՝) անձանց քաղցեցուցին զառիւծսն, եւ որդւոց եւ կանանց. (Վրդն. դան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քաղցեցուցանեմ
դու քաղցեցուցանես
նա քաղցեցուցանէ
մեք քաղցեցուցանեմք
դուք քաղցեցուցանէք
նոքա քաղցեցուցանեն
Imparfait
ես քաղցեցուցանեի
դու քաղցեցուցանեիր
նա քաղցեցուցանէր
մեք քաղցեցուցանեաք
դուք քաղցեցուցանեիք
նոքա քաղցեցուցանեին
Aoriste
ես քաղցեցուցի
դու քաղցեցուցեր
նա քաղցեցոյց
մեք քաղցեցուցաք
դուք քաղցեցուցէք
նոքա քաղցեցուցին
Subjonctif
Présent
ես քաղցեցուցանիցեմ
դու քաղցեցուցանիցես
նա քաղցեցուցանիցէ
մեք քաղցեցուցանիցեմք
դուք քաղցեցուցանիցէք
նոքա քաղցեցուցանիցեն
Aoriste
ես քաղցեցուցից
դու քաղցեցուսցես
նա քաղցեցուսցէ
մեք քաղցեցուսցուք
դուք քաղցեցուսցջիք
նոքա քաղցեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քաղցեցուցաներ
դուք մի՛ քաղցեցուցանէք
Impératif
դու քաղցեցո՛
դուք քաղցեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քաղցեցուցանիջիր
դուք քաղցեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քաղցեցուսջի՛ր
դուք քաղցեցուսջի՛ք