cf. ՔԱՂՑՆՈՒՄ.

Գիտեմ ... եւ յագել եւ քաղցենալ. (Փիլիպ. ՟Դ. 12։)

Քաղցենալ առանց տրտնջելոյ, եւ յագնալ։ Յորժամ քաղցենամ, կերակրէ զիս. (Եփր. փիլիպ. եւ Եփր. աւետար.։)

Քաղցենայ, եւ ոչ ուտէ. (Մծբ. ՟Գ։)

Յոհաննէս մկրտիչն աստ աղքատացաւ, քաղցեցաւ, եւ տառապեցաւ. (Մանդ. ՟Դ։)

Ոչ քաղցեցայ արդար հացին, եւ ոչ ծարաւ է յիս բանին. (Յիսուս որդի.։)

Է՛ որ պահէ ի հացէ եւ ի ջրոյ, մինչեւ քաղցեսցի եւ ծարաւեսցի. (Մծբ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես քաղցենամ
դու քաղցենաս
նա քաղցենայ
մեք քաղցենամք
դուք քաղցենայք
նոքա քաղցենան
Imparfait
ես քաղցենայի
դու քաղցենայիր
նա քաղցենայր
մեք քաղցենայաք
դուք քաղցենայիք
նոքա քաղցենային
Aoriste
ես քաղցեցայ
դու քաղցեցար
նա քաղցեցաւ
մեք քաղցեցաք
դուք քաղցեցայք
նոքա քաղցեցան
Subjonctif
Présent
ես քաղցենայցեմ
դու քաղցենայցես
նա քաղցենայցէ
մեք քաղցենայցեմք
դուք քաղցենայցէք
նոքա քաղցենայցեն
Aoriste
ես քաղցեցայց
դու քաղցեսցիս
նա քաղցեսցի
մեք քաղցեսցուք
դուք քաղցեսջիք
նոքա քաղցեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քաղցենար
դուք մի՛ քաղցենայք
Impératif
դու քաղցեցի՛ր
դուք քաղցեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու քաղցեսջի՛ր
դուք քաղցեսջի՛ք