adv.

like a famished person, greedily.

adv.

Իբրեւ քաղցեալ. անյագաբար. փափաքանօք.

Զսոյն եւ մեք քաղցելաբար ճաշակեմք. (Լմբ. պտրգ.։)

Փութացաւ եկուլ զնա քաղցելաբար. (Եփր. համաբ. յորմէ եւ Տօնակ.։)

Étymologie