adj.

Քաղցեալ. նօթի. անսուաղ. քաղց ունեցօղ, քաղցած. աճ.

Քիրտն, կարօտութիւն, եւ անլիոթիւն քաղցաւորաց. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաղցաւոր քաղցաւորք
accusatif քաղցաւոր քաղցաւորս
génitif քաղցաւորի քաղցաւորաց
locatif քաղցաւորի քաղցաւորս
datif քաղցաւորի քաղցաւորաց
ablatif քաղցաւորէ քաղցաւորաց
instrumental քաղցաւորաւ քաղցաւորաւք