ՔԱՂԱՀԵՂՁՈՅՑ ԼԻՆԵԼ. Հեղձնուլ քաղիւք, այսինքն դաղձիւք, վնասակար խոտովք թ փշովք.

Փուշ իբրեւ ի խոպանի ... իւրաքանչիւր ոգւոյ քաղահեղձոյց լինել ի չարիս. (Գէ. ես.։)

Որ վրիպակաւ գրի յօրինակն (Ոսկ. ես.)

Զիւրաքանչիւր հոգւոց քաղաքահեղծոյցն լինելոյ ի չարիս։