s.

artery.

s.

աղիք՝ որք ունին զփուք, որպէս թոքք, շնչերակք, եւ այլն.

Մարդկային խորանս՝ ոսկերք եւ մարմինք են, փքաղիք եւ երակք, եւ ջիլք, եւ կապք եւ ամանք շնչոյ եւ արեան. (Փիլ. լին. ՟Ա. 28։)