s.

ψαλμῳδία, ψάλμα cantatio psalmorum, cantus. Պաշտօն եւ արուեստգիտութիւն փսաղտի. դպրութիւն. երգեցողութիւն փսաղտի. դպրութիւն. երգեցողութիւն, երաժշտականութիւն եկեղեցական.

Առաւել եւս հմուտ լինէր փսաղտութեան կրթանաց. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փսաղտութիւն փսաղտութիւնք
accusatif փսաղտութիւն փսաղտութիւնս
génitif փսաղտութեան փսաղտութեանց
locatif փսաղտութեան փսաղտութիւնս
datif փսաղտութեան փսաղտութեանց
ablatif փսաղտութենէ փսաղտութեանց
instrumental փսաղտութեամբ փսաղտութեամբք