s.

thorn, spine, prickle;

bot.

thistle;

mus.

an Armenian note;
— ձկան, bone, fish-bone;
— պսակ, crown of thorns.

s.

ἅκανθα spina, vepres. Բոյս խայթոցաւոր, կամ սայրասուր սիաք բուսոց եւ տնկոց. տիքէն. դիքէն (լծ. տէգ)

Փուշ եւ տատասկ բուսուսցէ քեզ։ Քարշեցից զմարմինս ձեր փշովք անապատի։ Ճանապարհք կցեալ են փշովք։ Որպէս ձայն փշոց ի ներքոյ կատսայի։ Ելին փուշքն, եւ հեղձուցին զնա.եւ այլն։

Տրտմեցուցանեն մեղք մեր զԱստուած, որպէս փուշք զմեզ. (Գէ. ես.։)

Ոչ այնպէս հարուածք փշոց կամ կարճաց ապականեն զձեռս, որպէս մեղաց խայթոցք. (անդ։)

Եթէ փեսայեսջիք դուք ընդ նոսա, եղիցին իբրեւ փուշ յաչս ձեր. (Եփր. ծն.։)

Որ փոխանակ մեղաց փըշին. (Յիսուս որդի.։)

ՊՍԱԿ Ի ՓՇՈՑ. այսինքն փշեայ. (Մրկ. ՟Ժ՟Ե. 17։ Յհ. ՟Ժ՟Թ. 5։ Շար.։)

Զառ ի փշոցն պսակ եդեալ. (Աթ. համբ.։)

Առեալ ի մէնջ զ՝ի փշոց պսակն եւ եդ ի գլուխ հաւտտացելոց պսակ լուսափայլ. (Մեկն. ղկ.։)

ՓՈՒՇ ՊՍԱԿ. Նոյն ընդ վ.

Փուշ պսակ գնէին ի վերայ գլխոյ նորա. (Կոչ. ՟Ժ՟Գ։)

Փուշ պսակ առեալ ի գլուխն։ Փուշ պսակ եդին ի գլուխ սուրբթագաւորին. (Գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բաղափուշտ

Թանձրափուշ

Ժանտափուշ

Հրափուշ

Ուղտափուշ

Չարափուշ

Սրափուշ

Տափափուշ

Փամփուշտ, փշտի

Փուշտիպան, աց

Քստմնափուշ

Voir tout