anat. s.

jugular vein, aorta.

s.

Երակ փողից. շնչերակ. շնչափող. անցք պարանոցի.

Ախոնդանք եւ թոքք, եւ փողերեկքն. (Նիւս. բն.։)

Փողերակքն երեւին, եւ ցից լինին. (Վստկ.։)