s.

minstrel;
cf. Փողահար.

s.

αὑλητής, αὑλών, σαλπιστής tubicen, tibicen. որպէս Փողհար, կամ փողայր. տ. ՓՈՂՈՀԱՐ.

Ետես զփողարսն եւ զամբոխ յոյժ։ Երդիչք եւ փողարք շուրջ զարքայիւ. (Մտթ. ՟Թ. 23։ ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Պ. 14։)

Գուսանք երգիցեն, փողարք զձայն փողոցն նուագիցեն։ Համակ հեծելազօրք.. . բազմաձայն փողարօքն։ Առ խորհուրդս փողարին. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 16։ Բուզ. ՟Դ. 20։ Երզն. քեր. եւ Նչ. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փողարական արուեստ

Voir tout