s.

recompense.

s.

Փոխարէն տուրք. տրիտուր. վարձատրութիւն.

Ոչ արժանի են չարչարանք ժամանակիս առ ի փոխարէնատրութիւնն Աստուածայ. (Վրք. հց. ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փոխարէնատրութիւն փոխարէնատրութիւնք
accusatif փոխարէնատրութիւն փոխարէնատրութիւնս
génitif փոխարէնատրութեան փոխարէնատրութեանց
locatif փոխարէնատրութեան փոխարէնատրութիւնս
datif փոխարէնատրութեան փոխարէնատրութեանց
ablatif փոխարէնատրութենէ փոխարէնատրութեանց
instrumental փոխարէնատրութեամբ փոխարէնատրութեամբք