va.

to restitute, to requite, to recompense;
cf. Փոխադրեմ.

ն.

μεταδίδωμι, ἁνταποδίδωμι communico, reddo, rependo, retribuo. որ եւ ՓՈԽՈՏՈՒԵՄ. Փոխանակ տալ. փոխարինել. փոխադարձել. փոխանակել. հատուցանել. տալ. (գոր եւ Փոխադրել )

Բարեացն եղելոց զբարիսն փոխատրելով հատուցումն։ Եւ ձեզ կրկին փոխատրեսցի՝ ողորմութիւն անզրաւելի։ Քաղցեալ տեսանելով՝ անտես առնեմք, եւ ոչ բանիւք ինչ փոխատրեմք. (Շ. թղթ.։ Հեթում ոտ.։ Ոսկ. յհ. ՟Բ. 33։)

Աղօթիւք փոխատրեաց զսպանօղսն. (Ոսկ. ծն.։)

Զբարիսն ընդ չարի փոխատրել, որպէս եւ ինքն ղունկն ծառային բժշկեաց. (Խոսր. պտրգ.։)

Բարեացն եղելոց՝ զբարին փոխատրելով հատուցումն. իսկ չարացն՝ զվճիռ դատաստանի տանջանացն. (Շ. թղթ.։)

ՓՈԽԱՏՐԵԼ. որպէս Փոխոդրել, կամ վերածել փոխաբերել, փոխել. համեմատել. վերբերել.

Մեսրոբայ փոխատրելով զհայերէն աթութայսն ըստ անսայթաքութեան սիղոբայից հելլենացւոց. (Խոր. ՟Գ. 33.) այսինքն վերածելով ի նոյն կարգ այբուբեանական՝ ըստ անվրէպ համեմատութեամբ տառադարձութեամբ. կամ բացատրելով զայբուբենս մեր նորագիւտս՝ հնչմամբ վանկից նաեւ տառիւք յունաց։

Դու ես՝ որ փոխատրես զքարեղէն սրտից կարծրութիւն ի լոյս կակղութեան մարմնոյ. (Նար. ՟Լ՟Ե։)

Համարե՞լ յաւէտ զբանին բնութիւն ի կնատս յայս եւ ի հւղեղէնս փոխատրիլ մարմին։ Քրիստոսիւ փոխատրիմք փառաց ի փառս. (Պրպմ.։)