s.

borrower.

adj.

δανειζόμενος, χρεωφειλέτης debitor. Որոյ առեալ իցէ յայլմէ դրամս ի փոխ. փոխապարտ. պարտապան. փոխ առնօղը.

Եղիցի. . . փոխատուն իբրեւ զփոխառուն։ Փոխատուի եւ փոխառուի ի մի վայր հասելոց. (Ես. ՟Ի՟Դ. 2։ Առակ. ՟Ի՟Թ. 13։)

Հանդիպի փոխատուն փոխառուին։ Զվճար փոխոյն՝ ո՛չ օտարի ուրուք, այլ՝ փոխատուին տայ փոխառուն. (Մանդ. ՟Ժ՟Ղ։ Շ. ընդհանր.։)

Եղաք փոխառուք, լիցո՛ւք հատուցիչք. (Եփր. համաբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փոխառութիւն, ութեան

Voir tout