s.

borrowing.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փոխառութիւն փոխառութիւնք
accusatif փոխառութիւն փոխառութիւնս
génitif փոխառութեան փոխառութեանց
locatif փոխառութեան փոխառութիւնս
datif փոխառութեան փոխառութեանց
ablatif փոխառութենէ փոխառութեանց
instrumental փոխառութեամբ փոխառութեամբք