ն.

ՓՈԽԱՇԱՐԺԵԼ. μετακινέω transmoveo, dimoveo. Փոխելով շարժել. շարժմամբ փոխել, փոփոխել.

Երկնային դասք զմշտակայութիւն առեալ՝ զարդարեցան, եւ ոչ այլայլեալք եւ փոխաշարժեալք եղեն երբեք. (Արիստ. աշխ.։)