s.

transmission;
transition;
endorsement;

mech.

translation.

Other definitions containing this entry

Փոխանցութիւն, ութեան

cf. Փոխանցումն.


Voir tout

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փոխանցումն փոխանցմունք
accusatif փոխանցումն փոխանցմունս
génitif փոխանցման փոխանցմանց
locatif փոխանցման փոխանցմունս
datif փոխանցման փոխանցմանց
ablatif փոխանցմանէ փոխանցմանց
instrumental փոխանցմամբ փոխանցմամբք