s.

μετάβασις transitio, migratio. Անցումն. փոփոխումն.

Զշարժությունս ըստ փոխանցութեան եղեալ. (Նիւս. բն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փոխանցութիւն փոխանցութիւնք
accusatif փոխանցութիւն փոխանցութիւնս
génitif փոխանցութեան փոխանցութեանց
locatif փոխանցութեան փոխանցութիւնս
datif փոխանցութեան փոխանցութեանց
ablatif փոխանցութենէ փոխանցութեանց
instrumental փոխանցութեամբ փոխանցութեամբք