va.

to marry, to give one's daughter in marriage.

ն.

ἑπιγαμβεύω generum assumo. Փեսայ առնել զոք ինքեան. տալ ումեք զդուստր իւր.

Փեսայացուցից զքեզ ինձ. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ. 56։)

Տրդատ ոմն, զոր փեսայացոյց իւր արքայ Տիրան ի դուստր իւր յերանեակ։ Փեսայացուցանէ (զԳրիգոր) Դաւիթ ի դուստր իւր Մարիամ։ Շապուհ խոստացաւ փեսայացուցանել զմեհրուժան ի քոյր իւր. (Խոր. ՟Բ. 60. 77։ Արծր. ՟Ա. 14։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես փեսայացուցանեմ
դու փեսայացուցանես
նա փեսայացուցանէ
մեք փեսայացուցանեմք
դուք փեսայացուցանէք
նոքա փեսայացուցանեն
Imparfait
ես փեսայացուցանեի
դու փեսայացուցանեիր
նա փեսայացուցանէր
մեք փեսայացուցանեաք
դուք փեսայացուցանեիք
նոքա փեսայացուցանեին
Aoriste
ես փեսայացուցի
դու փեսայացուցեր
նա փեսայացոյց
մեք փեսայացուցաք
դուք փեսայացուցէք
նոքա փեսայացուցին
Subjonctif
Présent
ես փեսայացուցանիցեմ
դու փեսայացուցանիցես
նա փեսայացուցանիցէ
մեք փեսայացուցանիցեմք
դուք փեսայացուցանիցէք
նոքա փեսայացուցանիցեն
Aoriste
ես փեսայացուցից
դու փեսայացուսցես
նա փեսայացուսցէ
մեք փեսայացուսցուք
դուք փեսայացուսցջիք
նոքա փեսայացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ փեսայացուցաներ
դուք մի՛ փեսայացուցանէք
Impératif
դու փեսայացո՛
դուք փեսայացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու փեսայացուցանիջիր
դուք փեսայացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու փեսայացուսջի՛ր
դուք փեսայացուսջի՛ք