cf. ՓԻՂ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երկփեղկ

Երկփեղկեմ, եցի

Խորանափեղկ, ից

Շերտափակ փեղկ

Չորեքփեղկեան

Վերնափեղկ, ից

Տասնփեղկեան

Փեղկ, ից

Փեղկիմ

Փեղմոնի

Voir tout